Rob ter Mors
Directeur Pensioen bij Centraal Beheer

Die onzekerheid over de houdbaarheid van pensioenen heerst ook bij 60% van de grote werkgevers met een verzekerde regeling. Bij ondernemingspensioenfondsen liggen de percentages nog hoger. Zo blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau Motivaction dat maar liefst 93% twijfelt over de toekomstbestendigheid van de eigen regelingen.

“De pensioenwereld verandert in hoog tempo”, vertelt Rob ter Mors, directeur Pensioen bij Centraal Beheer. “In de jaren vijftig waren er tegenover elke gepensioneerde nog zeven mensen aan het werk. In 2040 zullen dat er twee zijn. Daar komt bij dat mensen steeds langer van hun pensioen kunnen genieten. Van alle meisjes die nu worden geboren, wordt maar liefst de helft honderd jaar of ouder. Ook leiden de lage rentestanden en de verzwaring van toezicht en wetgeving tot stijgende kosten. Al die zaken bij elkaar maken dat dat de huidige manier van pensioen opbouwen en organiseren niet langer toekomstbestendig is. Om een goed alternatief te kunnen bieden, richt Centraal Beheer een Algemeen Pensioenfonds (APF) op.”

Wat is er met de komst van het APF veranderd?

“Vroeger hadden werkgevers die hun medewerkers een pensioen wilden aanbieden twee mogelijkheden. Zij waren, al dan niet verplicht, aangesloten bij een pensioenfonds of konden deelnemen aan een verzekerde pensioenregeling. Een APF biedt onderdak aan pensioenfondsen én aan werkgevers zonder verplicht pensioenfonds. Het is een extra keuzemogelijkheid. Voorheen konden werkgevers zonder pensioenfonds namelijk alleen kiezen uit het aanbod van pensioenverzekeraars en PPI’s.”

Wat is een APF?

“Het APF is een nieuwe pensioenuitvoerder. In een APF is sprake van collectiviteitskringen waarbij je je als werkgever kunt aansluiten. Die kringen bieden de mogelijkheid om regelingen van een aantal werkgevers en/of pensioenfondsen te bundelen. Binnen die kring delen de deelnemers de risico’s en de resultaten. Daarbij kun je denken aan de resultaten van beleggingen en de risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden of lang leven. De pensioenvermogens van de verschillende kringen zijn vanzelfsprekend strikt gescheiden.”

Heeft een APF voordelen boven bijvoorbeeld een PPI?

“Een APF kent meer vrijheden dan een verzekeraar of PPI als het gaat om vermogensbeheer. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om hogere rendementen en daarmee indexatie van pensioenen na te streven. Ook biedt een APF schaalvoordelen. Bijzonder is bovendien dat een APF de opbouw- en de uitkeringsfase combineert en zowel DC- als DB-regelingen kan aanbieden. Een werkgever of pensioenfonds kan daardoor volstaan met één partner die de gehele pensioenregeling verzorgt.”

Wat maakt het Centraal Beheer APF bijzonder?

“Door een slimme inrichting van het vermogensbeheer kunnen deelnemers aan het Centraal Beheer APF nu al gebruikmaken van collectief doorbeleggen. Bij veel andere regelingen worden op de pensioendatum alle beleggingen verkocht waarna met dat bedrag een levenslange pensioenuitkering wordt gekocht tegen de dan geldende kostprijs. De hoogte van het gekochte pensioen wordt in belangrijke mate bepaald door de marktrente van dat moment. Als die rente laag is, resulteert dat in een relatief lage uitkering en daar zit de gepensioneerde levenslang aan vast. Doorbeleggen van een deel of het geheel van het kapitaal na de pensioendatum kan toekomstig rendement opleveren om de uitkering te verbeteren.”

Zijn er nog andere bijzonderheden?

“Het is mogelijk de verschillende regelingen die binnen een organisatie bestaan onder te brengen in een of meer van de vier DC (Premieovereenkomsten) en DB (Uitkeringsovereenkomsten) kringen

van het Centraal Beheer APF. Iedere kring heeft een ander risiconiveau en daardoor verschillen ook de potentiële indexatie ambities. Belangrijk voor bestaande pensioenfondsen is dat zij bij ons ook hun eigen identiteit kunnen houden door gebruik te maken van een eigen kring. Verder is het een voordeel dat werkgevers bij ons APF veel regelingen kunnen onderbrengen. Het gebeurt vaak dat binnen een organisatie een DC-regeling, een DB-regeling, een netto pensioenregeling voor inkomens boven € 101.519,= en hybride regelingen zijn. Als je dat als organisatie apart moet administreren, kost dat enorm veel tijd. Ons online portaal biedt in één oogopslag een totaaloverzicht van alle in het bedrijf aanwezige regelingen bij het Centraal Beheer APF.”

Hoe belangrijk is online overzicht?

“Dat is enorm belangrijk voor werkgevers en werknemers. Iedereen moet immers kunnen zien waar hij of zij aan toe is. Naast het portaal voor werkgevers hebben wij een portaal voor werknemers waarin zij direct overzicht kunnen krijgen in hun pensioenopbouw. Daarbij zijn ook de AOW en pensioenregelingen bij andere werkgevers verwerkt en kunnen de deelnemers zelf ‘potjes’ toevoegen uit de derde en vierde pijler. Zo ontstaat een totaaloverzicht van hun toekomstig besteedbaar inkomen. Wij combineren de inkomsten via een koppeling met het Nibud ook met de te verwachten uitgaven. Zo kan iemand gelijk zien of wat hij of zij straks maandelijks ontvangt voldoende is voor de gewenste levensstijl. En als dat bedrag niet voldoet, geven wij ook aan welke aanvullende maatregelen mensen kunnen nemen.”

Hebben werkgevers en werknemers invloed op de koers van het APF?

“Het hele idee van een APF is dat het regelingen uitvoert in gescheiden kringen onder een centraal onafhankelijk bestuur. Dit bestuur werkt samen met het belanghebbendenorgaan. Dat orgaan borgt de invloed en inspraak vanuit werkgevers, werknemers en gepensioneerden in de koers van het APF. Dat is wettelijk geregeld. Bij het Centraal Beheer APF gaan wij verder. Er is bijvoorbeeld een online community. Dat platform gebruiken wij onder meer om verkiezingen te houden voor het belanghebbendenorgaan. Het APF is er echt voor de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden en niet omgekeerd.”